• Eyvah Evyah! İşverenlerin Dikkatine

  Eyvah Evyah! İşverenlerin Dikkatine

  24 Ekim 2015
  Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır.

   
  | Devamı
   

  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve tek taraflı olarak feragat edilemez. Anayasanın 50.maddesi doğrultusunda yıllık izin İş Kanunu, 53,54,55,56, 57,58,59 ve 60.maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

  Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkıdır. İşveren tarafından bu hakkın kullandırılmaması işçi açısından haklı sebeple iş sözleşmesi fesih nedeni oluşturur. Uygulamada birçok işçinin birikmiş izin hakkının bulunduğu ve yıllık izin hakkı iş ilişkisi sürecinde kullandırılmalıdır.  İzin hakkının iş akdi süresince ücrete çevrilmesi söz konusu değildir. İşçi ancak iş ilişkisi sona erdikten sonra kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini işverenden talep eder. Buna ilişkin zaman aşımı süresi ise işçinin işi bırakmasından yada işverenin iş akdini sone ermesinden itibaren 5 yıldır. 

  İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. ( Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği Md.7) İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini ve  ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar. Aynı tarihe rastlayan izin istekleri işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir. (Y.Ü.İ.Y. Md.8) 

  İşçi Yönetmeliğe uygun olarak işverenden yıllık izin kullanma yönünde bir talepte bulunur ve işveren de takdir hakkının kötüye kullanılması niteliğinde uygulamalarla işçiye yıllık izin kullandırmazsa işçinin sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı doğar, diğer ifadeyle kıdem tazminatını talep ederek iş sözleşmesini sonlandırabilir. Bu yönde emsal gösterilebilecek bir çok YARGITAY kararı bulunmaktadır. (Yargıtay 9.HD. 05.03.2012 gün, 2009/45818 E, 2012/6984 K)

  T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin  2001/17459 esas numaralı kararında;

  Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin işçi için bu durum sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir demektedir.

  Konuyu özetleyecek olursak;

  1-İşçi yıllık ücretli izni hak etmeli

  2-Yıllık ücretli iznini kullanmak istediğine dair yazılı talepte bulunmalı

  3-İşvereninde yeni hak ediş tarihine kadar iznini kullandırmaması gerekir.

  Bu 3 durum oluşması halinde işçi yıllık izni kullandırılmadığı için iş kanununa göre haklı sebeple hizmet akdini fesih edebilir.

  Haklı Fesih Halinde Tazminatların Durumu

  İş kanunu 26/2. Maddesi haklı fesih sebepleri ile işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenler in diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. ‘ demektedir. İş hukukunda, ihbar ve kıdem tazminatı olarak iki özel tazminat türü vardır. İhbar tazminatı, haklı fesih durumunda istenemez. Kıdem tazminatının ise istenebileceğine ilişkin 1475 sayılı İş kanunu 14.maddede özel düzenleme vardır.

  İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi halinde, sadece kıdem tazminatı ve varsa yıllık izin ücreti ile diğer ücret alacakları talep edilebilir. Kıdem tazminatı dışında başka maddi ya da manevi bir tazminat hakkı doğmaz.

  Kaynak :
  Bu Makale 1072 defa okunmuştur.
 
Yorum Ekleyin
Başlık: *
Yorum:
Güvenlik Kodu:
 


Haberleri RSS Beslemeleri ile takip edebilirsiniz.